Zalaegerszegi Televízió |

Gazdálkodási adatok

3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

adat megnevezése

adat

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

V. Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

ZTV_2016besz_2017_uzletiterv
ZTV_2017besz_2018_uzletiterv

Egyszerűsített éves beszámoló 2018

2019.évi egyszerűsített beszámoló

Üzleti jelentés 2020

Üzleti jelentés_2021

Üzleti Jelentés 2022

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses

 

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

3.3. MŰKÖDÉS

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

ZTV es Radio_2019_üzleti terv

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

II. Támogatások

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

III. Szerződések

 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

IV. Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

JELENLEG NINCS A ZTV és Rádió Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT